Statut

Statut Fotokluba Čakovec

Na temelju članaka 5. i 6. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine, broj 76/1993 i 38/2009.) te članka 13., Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/14.) Skupština Fotokluba Čakovec u zasjedanju održanom 26. ožujka 2015. godine u Čakovcu, donosi Statut Fotokluba Čakovec.

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se naziv, sjedište i područje na kojem Fotoklub Čakovec djeluje, zastupanje, ciljevi, zadaci te djelatnosti i način djelovanja kojima se ciljevi ostvaruju, ostvarivanje javnosti rada udruge, članstvo i članarina, te prava i obveze i stegovna odgovornost članova udruge, unutarnje ustrojstvo udruge, upravljanje udrugom (tijela, njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata i odgovornosti članova), imovina udruge, način njezinog stjecanja i raspolaganje s možebitnom dobiti, prestanak rada udruge te postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge i druga pitanja važna za rad udruge, odnosno opća pravila kojima se članovi dragovoljno podvrgavaju poradi zaštite i promicanja zajedničkih interesa i ciljeva te svojih uvjerenja, bez namjere stjecanja dobiti.

Članak 2.

Fotoklub Čakovec je nestranačka, nevladina i neprofitna udruga tehničke kulture slobodno udruženih fotografskih stvaralaca i drugih građana koji u njoj ostvaruju svoje osobne i zajedničke interese, te javne potrebe u tehničkoj kulturi, a poglavito u području fotografije. Djelatnost Fotokluba Čakovec čine promidžba, razvitak i unapređivanje fotografije kao tehničke i umjetničke discipline, populariziranje i razvitak fotografske kulture, poticanje svih oblika stvaralaštva u području fotografije, te zaštita i promicanje interesa i uvjerenja članova u tim područjima i od značenja je za razvitak i promicanje fotografske djelatnosti i tehničke kulture.

Članak 3.

Fotoklub Čakovec je neprofitna pravna osoba i upisuje se u registar udruga koji vodi nadležno tijelo državne uprave.

Članak 4.

Puni naziv pod kojim udruga djeluje glasi: Fotoklub Čakovec.
Sjedište udruge Fotokluba Čakovec je u Čakovcu, Bana Josipa Jelačića 22b.
Fotoklub Čakovec djeluje na području grada Čakovca i Međimurske županije.

Članak 5.

Fotoklub Čakovec ima svoj znak. Sadržaj i izgled znaka kao i njegova uporaba, uređuju se posebnom odlukom Izvršnog odbora.

Članak 6.

Fotoklub Čakovec ima pečat. Sadržaj, izgled i uporaba pečata uređuju se posebnom odlukom Izvršnog odbora.

Članak 7.

Fotoklub Čakovec zastupaju i predstavljaju predsjednik, podpredsjednik i tajnik.

Članak 8.

Fotoklub Čakovec se dragovoljno učlanjuje u udruge čiji su ciljevi i djelatnosti podudarni s ciljevima i djelatnostima Fotokluba Čakovec i ako to pridonosi postizanju ciljeva njegovog djelovanja određenim ovim Statutom. Fotoklub Čakovec se udružuje u Zajednicu tehničke kulture Grada Čakovca, Zajednicu tehničke kulture Međimurske županije, Hrvatski fotosavez i u druge gradske, županijske i nacionalne strukovne saveze udruga tehničke kulture. Odluku o članstvu u drugim udrugama, kao i odluku o istupanju iz članstva odnosno razdruživanju, donosi Skupština Fotokluba Čakovec.

II. CILJEVI I DJELATNOSTI FOTOKLUBA ČAKOVEC

Članak 9.

Temeljni ciljevi Fotokluba Čakovec jesu:

 • razvitak i promidžba fotografije kao tehničke i umjetničke discipline, te fotografske kulture

Članak 10.

Ciljeve iz članka 9. ovog Statuta Fotoklub Čakovec ostvaruje aktivnostima, poslovima i djelatnostima kojima se podiže razina i unapređuje fotografska i tehnička kultura kao dio opće kulture, čimbenik razvitka ličnosti i razvojni resurs, odnosno obnašanjem sljedećih zadaća u fotografskoj djelatnosti:

 • stvaranjem i unapređivanjem svekolikih uvjeta slobodnog udruživanja građana i njihovog bavljenja fotografskom djelatnošću, a posebice stvaralaštvom iz kreativnih i rekreativnih pobuda u kvalitetno osmišljenom slobodnom vremenu
 • usklađivanjem i unapređivanjem sveukupnih aktivnosti svojih članova kako bi u području fotografske djelatnosti učinkovitije zadovoljavali svoje osobne i zajedničke (privatne) i javne potrebe u tehničkoj kulturi
 • izvođenjem izvanškolskih i sudjelovanjem u izvannastavnim programima fotografskog i tehničkog odgoja i obrazovanja mladeži, a osobito s darovitom i hendikepiranom djecom, u svrhu korisnog i zanimljivog provođenja kvalitetnog slobodnog vremena, stjecanja fotografske kao dijela opće kulture, razvijanja sposobnosti, uvida u vlastite sklonosti i sposobnosti, te usmjeravanja ka izboru zanimanja, popularizacijom fotografske djelatnosti i stvaralačkih dostignuća predavanjima, izložbama i na druge načine koji pridonose razumijevanju, mogućnosti prosudbe, širenju i životu s tim postignućima što većeg dijela pučanstva, a naročito mladeži i njihovom poticanju za bavljenje fotografskom djelatnošću
 • Fotoklub sukladno ciljevima djeluje na području tehničke kulture i obrazovanja,organiziranjem izložbi, susreta, revija, stručnih ekskurzija i sličnih priredbi te sudjelovanjem na sličnim manifestacijama u organizaciji drugih udruga, saveza i zajednica
 • izdavačkom djelatnošću u skladu sa zakonom
 • nabavkom opreme i održavanjem objekata čiji je Fotoklub Čakovec vlasnik ili korisnik
 • skrbi o zaštiti i unapređivanju životnog i radnog okoliša
 • suradnjom s gospodarskim i drugim organizacijama, školama i državnim tijelima
 • poticanjem i pomaganjem osnivanja novih i suradnjom s drugim udrugama tehničke kulture
 • obavljanjem drugih zadaća utvrđenih Zakonom o tehničkoj kulturi i drugim propisima.

Članak 11.

Fotoklub Čakovec može radi ostvarivanja ovim Statutom utvrđenih ciljeva i zadaća, te radi pribavljanja sredstava za pripremu i provedbu programa rada, a posebice radi umjetničkog i tehničkog opismenjivanja mladeži i širenja i promicanja fotografske umjetnosti, te potpunijeg korištenja raspoloživih tehničkih sredstava i mogućnosti kojima ostvaruje svoje ciljeve, neposredno ili zajednički s drugim udrugama, savezima ili zajednicama tehničke kulture obavljati i gospodarske, društvene i druge negospodarske aktivnosti u skladu sa Zakonom o tehničkoj kulturi i drugim propisima. Fotoklub Čakovec može samostalno ili zajednički s drugim udrugama, savezima ili zajednicama tehničke kulture, radi stjecanja sredstava za ostvarivanje svojih ciljeva i zadaća utvrđenih Statutom, sukladno zakonu osnovati poduzeće za obavljanje gospodarske djelatnosti. Fotoklub Čakovec je neprofitna pravna osoba i ako obavljanjem djelatnosti ostvari dobit, dobit se koristi isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi i zadaci utvrđeni člancima 10. i 11. ovoga Statuta.

Fotoklub Čakovec može u svrhu ostvarivanja ciljeva obavljati sljedeće gospodarske djelatnosti:
– organizacija i provođenje raznih oblika neformalnog obrazovanja (radionice, tečajevi)

– izdavačka djelatnost
– usluga fotografiranja

III. JAVNOST RADA

Članak 12.

Djelovanje Fotokluba Čakovec i rad svih njegovih tijela su javni i utemeljeni na demokratskim načelima. Javnost rada Fotoklub Čakovec osigurava javnim karakterom (otvorenošću) sjednica svojih tijela, obavještavanjem javnosti putem sredstava javnog priopćivanja časopisa i biltena (ili informativnog glasila), omogućivanjem uvida u spise, izvještavanjem o svom djelovanju i radu svojih tijela onih saveza i zajednica tehničke kulture u koje je udružena, Hrvatske zajednice tehničke kulture – poglavito pružanjem podataka za evidencije u sklopu informacijskog sustava tehničke kulture od interesa za Republiku Hrvatsku, te izvještavanjem državnih organa.

Članak 13.

Fotoklub Čakovec svoje članove o svom djelovanju i o radu svojih tijela izvješćuje pravodobno pisanim izvještajima o značajnim događajima, na zasjedanju Skupštine, neposrednim priopćavanjem, omogućivanjem uvida u izvještaje i zapisnike sjednica tijela udruge, odgovorima na njihove upite, putem biltena, časopisa, mrežnih stranica, sredstava javnog priopćavanja ili na koji drugi pogodan način.

Članak 14.

Javnost se sa sjednica tijela Fotokluba Čakovec ili uskratom obavijesti ili uvida u spise može isključiti samo u slučajevima: zaštite podataka koji su zakonom određeni službenom, poslovnom, znanstvenom, tehničko-tehnološkom ili umjetničkom tajnom; stegovnog postupka protiv člana zbog najteže povrede interesa i ugleda Fotokluba Čakovec i njegovih članova, zbog teške povrede javnog morala, zbog djelovanja protivnog Ustavu Republike Hrvatske; planova i programa čije bi javno obznanjivanje moglo ugroziti interese obrane Republike Hrvatske, te kada to zatraže nadležni državni organ, državno odvjetništvo ili sud. Odluka o isključivanju javnosti, osim u slučaju pitanja važnih za obranu i sigurnost Republike Hrvatske i kada to izričito zatraži nadležni državni organ, državno odvjetništvo ili sud, ne odnosi se na predstavnike zajednica i saveza u koje je Fotoklub Čakovec udružen.

IV. ČLANSTVO, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST

Članak 15.

Članom Fotokluba Čakovec može, pod jednakim uvjetima utvrđenim ovim Statutom, postati svaki državljanin Republike Hrvatske. Osobe iz stavka 1. mogu postati članom Fotokluba Čakovec ako prihvaćaju ovaj Statut, prava i obveze koje iz njega proizlaze i pod uvjetima i na način predviđene za pojedine kategorije članova, te da im sudskom odlukom nije izrečena mjera sigurnosti zabrane javnog istupanja.

Članak 16.

Član Fotokluba Čakovec može imati sljedeći status:

1. Redoviti član

2. Mladi član

3. Podupirući član

4. Počasni odnosno zaslužni član

5. Dopisni član.

 • Redovitim članom može postati svaki punoljetan građanin iz članka 15. ovog Statuta, pod uvjetom da se s tim složi Izvršni odbor.
  Mladim članom može postati svaka osoba mlađa od 18 godina pod uvjetom da se s time složi Izvršni odbor.
 • Podupirućim članom postaje odlukom Izvršnog odbora svaki građanin koji redovito novčano ili drugačije materijalno podupire ili koji značajnom jednokratnom potporom (donacijom) pomogne razvoj i napredak Kluba (udruge) i ostvarivanje njegovog programa, ako se prethodno s tim osobno suglasi.
 • Počasnim (zaslužnim) članom može biti proglašen građanin koji je izuzetno zaslužan za djelovanje, razvitak i ostvarivanje ciljeva udruge Fotokluba Čakovec, fotografske djelatnosti, kulture i stvaralaštva, te tehničke kulture. Počasnog člana proglašava Skupština Fotokluba Čakovec temeljem njegovog prethodnog pristanka i na prijedlog Izvršnog odbora. Status počasnog člana ne može se izgubiti.
 • Dopisni član može postati svaki punoljetan građanin iz članka 15. ovog Statuta. Dopisni član je osoba koja ne može redovito sudjelovati u radu Fotokluba.

Članak 17.

Osoba koja želi postati redovitim, mladim ili dopisnim članom Fotokluba Čakovec podnosi:
– vlastoručno potpisanu molbu za prijem (pristupnicu)
– dokaz o identitetu na uvid.
Za osobe mlađe od 14 godina pisanu izjavu o učlanjenju u Fotoklub Čakovec daje zakonski zastupnik ili skrbnik, za osobe s navršenih 14 godina, zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Članak 18.

Članom Fotokluba Čakovec postaje se upisom u Popis članova koji vodi tajnik Kluba.

Članak 19.

Članu Fotokluba Čakovec izdaje se članska iskaznica. Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje Izvršni odbor posebnom odlukom.

Članak 20.

Redoviti, mladi i dopisni članovi plaćaju članarinu prema Pravilniku o članarini koji donosi Izvršni odbor.

Članak 21.

Prava i obveze članova jesu:

 • bavljenje fotografskom djelatnošću koristeći imovinu i stručnu pomoć Fotokluba Čakovec, a u skladu s odlukama njegovih upravnih tijela
 • sudjelovanje u ostvarivanju programa i ciljeva Fotokluba Čakovec, posvećivanje naročite pozornosti vlastitom fotografskom stvaralaštvu
 • skrb o razvitku Fotokluba Čakovec
 • dobivanje pravodobnih i istinitih informacija o radu Fotokluba Čakovec
 • iznošenje mišljenja i prijedloga te pokretanje rasprave o pitanjima u vezi djelatnosti i rada Kluba
 • stjecanje priznanja i nagrada za svoj rad
 • pridržavanje Statuta i drugih akata Fotokluba Čakovec, te kodeksa i pravila (pisanih i uobičajenih) rada i ponašanja u fotografskoj djelatnosti
 • izvršavanje odluka upravnih tijela Fotokluba Čakovec i preuzetih obveza
 • čuvanje i podizanje ugleda te zaštita interesa Fotokluba Čakovec
 • plaćanje članarine
 • čuvanje imovine Fotokluba Čakovec.

Redoviti član ima pravo, u skladu s odredbama ovog Statuta, sudjelovati u upravljanju Fotoklubom Čakovec, te birati i biti biran u tijela Kluba.
Mladi i dopisni član nema pravo biranja i ne može biti biran u tijela Fotokluba Čakovec.
Podupirući i počasni članovi sudjeluju u radu Fotokluba Čakovec u dogovoru s upravnim tijelima.

Članak 22.

Članstvo u Fotoklubu Čakovec prestaje:

– dragovoljnim istupom
– brisanjem
– isključenjem.

Do prestanka članstva dragovoljnim istupom dolazi na vlastiti zahtjev pisanom izjavom člana. Brisanjem članstvo prestaje uslijed neplaćanja članarine, uslijed smrti i u slučajevima predviđenim zakonskim propisima.
Isključenjem članstvo prestaje izricanjem takve mjere od Suda časti, i to u sljedećim slučajevima:

– ako član ne poštuje odredbe ovog Statuta,
– ako član svojim djelovanjem nanese težu štetu interesima i ugledu Kluba
– ako član teže povrijedi interese i ugled članova Fotokluba Čakovec.

Članak 23.

Član Fotokluba Čakovec koji postupi suprotno odredbama ovog Statuta ili odlukama tijela Kluba i time nanese štetu interesima Kluba odnosno naruši njegov ugled, koji povrijedi ugled i interese drugih članova, te koji neopravdano ne izvrši svoje članske obveze odlukom Suda časti može biti kažnjen pisanom opomenom, zabranom rada u Fotoklubu Čakovec na određeno vrijeme i privremenim isključenjem iz članstva, a na prijedlog Suda časti suspendiran s dužnosti u Fotoklubu Čakovec.

V. UNUTARNJE USTROJSTVO FOTOKLUBA ČAKOVEC

Članak 24.

Radi planskog i organiziranog ostvarivanja ciljeva utvrđenih ovim Statutom, a posebno radi širenja i razvitka fotografske kulture i stvaralaštva, obavljanja obrazovne i drugih djelatnosti kojima se njeguju stvaralačke sposobnosti mladih i potpunije zadovoljavaju osobni interesi građana i javne potrebe u području fotografske djelatnosti, Fotoklub Čakovec pod uvjetima propisanim zakonom i drugim propisima može osnovati sljedeće ustrojstvene oblike:

– sekcije
– ustanoviti trajnije programe i projekte kojima članovi i drugi građani zadovoljavaju svoje potrebe i unapređuju fotografsku kulturu i djelatnost Fotokluba Čakovec
– druge ustrojstvene oblike djelovanja.

Ciljevi i zadaće, djelokrug rada, ustroj, sredstva i druga pitanja od značaja za rad ustrojstvenih oblika iz prethodnog stavka utvrđuju se aktom o njihovu osnivanju.

Članak 25.

S dragovoljnim skupinama mladih u izvanškolskim i izvannastavnim oblicima tehničkog i umjetničkog opismenjivanja, osposobljavanja i stvaralaštva mladih, te s drugim ustrojstvenim oblicima promicanja kulture, umjetnosti i tehnike u školama Fotoklub Čakovec može ostvarivati programsko i ustrojstveno zajedništvo.

VI. UPRAVLJANJE FOTOKLUBOM ČAKOVEC I TIJELA KLUBA

1. Zajedničke odredbe

Članak 26.

Fotoklubom Čakovec upravljaju redoviti članovi, i to: neposrednim osobnim izjašnjavanjem u Skupštini, posredno preko svojih izabranih članova u drugim tijelima udruge, iniciranjem razmatranja određenih pitanja tijelima udruge i na druge načine utvrđene ovim Statutom.

Članak 27.

Tijela upravljanja i nadzora Fotokluba Čakovec jesu:

 • Skupština
 • Predsjednik
 • Izvršni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Sud časti.

2. Skupština Fotokluba Čakovec

Članak 28.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Fotoklubom Čakovec. Skupštinu čine redoviti članovi Fotokluba Čakovec.

Članak 29.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda najmanje jednom tijekom godine, a izborno zasjedanje održava se svake četvrte godine.
Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Fotokluba Čakovec kada to prosudi potrebnim ili na temelju zaključka Izvršnog odbora, a u pravilu povodom odlučivanja o izvještaju i završnom računu za proteklu, te o programu i financijskom planu za iduću godinu.
Poziv za Skupštinu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice. Poziv i materijali za sjednicu dostavljaju se članovima Skupštine najmanje 7 dana prije održavanja sjednice.
Predsjednik je dužan sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine kada to u pisanom obliku zatraži najmanje jedna trećina članova Fotokluba Čakovec ili Nadzorni odbor Kluba. U zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice. Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovog članka, sazvat će je predlagatelj, a poziv mora sadržavati prijedlog dnevnog reda, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Članak 30.

Skupštinom predsjedava predsjednik Fotokluba Čakovec, a u njegovoj odsutnosti Skupština na početku sjednice javnim glasovanjem određuje osobu koja će predsjedati sjednicom. Izbornu skupštinu vodi tročlano radno predsjedništvo koje na prijedlog predsjednika imenuju nazočni članovi. Predloženike za članove tijela upravljanja ističe radno predsjedništvo. O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u pismohrani Fotokluba Čakovec. Zapisnik potpisuju zapisničar i 2 ovjeritelja.

Članak 31.

Zasjedanje Skupštine je javno i u radu mogu sudjelovati, kao gosti, predstavnici zajednica i saveza tehničke kulture, državnih tijela, jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave na čijem području Fotoklub Čakovec djeluje, te poduzeća, ustanova i drugih organizacija, te podupirući i počasni članovi Kluba.

Predstavnike saveza, zajednica, organizacija i tijela iz stavka 1. ovog članka na sjednicu poziva predsjednik Fotokluba Čakovec.

Članak 32.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici više od polovice članova Skupštine. Ako Skupština nema kvorum iz prethodnog stavka, Skupština se odgađa na rok od 15 dana. Ukoliko niti nakon drugog saziva nema kvoruma Skupština može nakon jednog sata čekanja pozvanih članova, početi s radom i donositi pravovaljane odluke ukoliko je nazočna najmanje trećina članova Skupštine. U slučaju isteka mandata tijelima Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u registar udruga ili 1/3 članova Skupštine udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge. Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova Skupštine, i to javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

Članak 33.

Skupština Fotokluba Čakovec:

 • Utvrđuje politiku rada udruge,
 • Usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune,
 • Bira i razrješuje osobe ovlaštene za zastupanje, na mandat u 4 godine,
 • Bira i razrješava druga tijela udruge,
 • Bira i razrješava likvidatora udruge,
 • Bira i razrješava arbitražno povjerenstvo i donosi pravilnik o njegovom radu,
 • Daje smjernice za rad udruge,
 • Odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz udruge,
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • Usvaja plan rada i financijski plan za iduću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • Usvaja godišnje financijsko izvješće
 • Odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge
 • Donosi druge akte i odluke važne za rad udruge
 • Donosi odluku o statusnim promjenama
 • Odlučuje o drugim pitanjima za koje statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge
 • Skupština može na zahtjev najmanje 1/3 članova razriješiti prije isteka mandata člana tijela udruge ili cijelo tijelo udruge ukoliko krše Zakon ili statut Udruge ili svojim ponašanjem nanose štetu ugledu Udruge.

Članak 34.

Osoba ovlaštena za zastupanje:

 • odgovara za zakonitost rada Fotokluba Čakovec
 • vodi poslove Fotokluba Čakovec sukladno odlukama skupštine
 • odgovorna je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Fotokluba Čakovec
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima kluba

3. Izvršni odbor Fotokluba Čakovec

Članak 35.

Izvršni odbor Fotokluba Čakovec je operativno skupno (kolegijalno) tijelo, koje obnaša izvršne i druge poslove utvrđene ovim Statutom između zasjedanja Skupštine.

Članak 36.

Izvršni odbor čini tri člana Kluba: predsjednik, dopredsjednik i tajnik. Predsjednika, dopredsjednika i tajnika bira skupština, na prijedlog predsjednika Fotokluba Čakovec, iz reda viđenih redovitih članova Kluba, na vrijeme od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Članak 37.

Izvršni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje četiri puta godišnje. Predsjednik Fotokluba Čakovec saziva sjednice i rukovodi radom Izvršnog odbora. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, radom Izvršnog odbora rukovodi član Izvršnog odbora kojega ovlasti predsjednik Fotokluba Čakovec. Izvršni odbor pravovaljano odlučuje kad je nazočno više od polovice njegovih članova, a odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova. Izvršni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno. O sjednicama Izvršnog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik vodi tajnik, a supotpisuju ga tajnik i predsjednik kluba. Zaključci se stavljaju na uvid svim članovima Izvršnog i Nadzornog odbora.

Članak 38.

Izvršni odbor:

 • ustrojava i vodi rad, djelovanje i poslovanje Fotokluba Čakovec između sjednica Skupštine
 • skrbi o izvršenju Programa rada i provedbi odluka Skupštine
 • ustrojava tečajeve, natjecanja, izložbe i druge aktivnosti, te odlučuje o sudjelovanju članova na natjecanjima i manifestacijama
 • utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata, te Programa rada što ih donosi Skupština
 • upravlja imovinom Fotokluba Čakovec utvrđuje prijedlog financijskog plana i odlučuje o korištenju sredstava
 • priprema materijale i podnosi izvješća o radu Skupštini
 • bira i opoziva predstavnike Fotokluba Čakovec u tijelima saveza i zajednica udruga tehničke kulture i drugih udruga
 • razmatra rad predstavnika u zajednicama i savezima tehničke kulture i drugim udrugama
 • odlučuje o visini upisnine i članarine, te o visini nagrada i naknada
 • odlučuje o sudjelovanju na izložbama i priredbama i određuje predstavnike Fotokluba Čakovec
 • donosi akte koji nisu u nadležnosti Skupštine
 • djeluje kao savjetodavno tijelo predsjednika Fotokluba Čakovec
 • predlaže počasne članove Fotokluba Čakovec
 • imenuje radna tijela prema potrebi i određuje im zadatke
 • donosi odluku o računopolaganju
 • rješava pitanja koja nisu predviđena ovim Statutom i o tome izvještava Skupštinu na njenoj prvoj idućoj sjednici
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, drugim aktima udruge ili koje mu povjeri Skupština. Izvršni odbor podnosi Skupštini godišnji izvještaj o svom radu.

Članak 39.

Članovi Izvršnog odbora zajednički odgovaraju za njegov rad Skupštini, a pojedinačno za svoj rad i za rad Izvršnog odbora, u granicama ovlasti i dužnosti koje su im povjerene, Skupštini i Izvršnom odboru.
Skupština može opozvati člana Izvršnog odbora ili Izvršni odbor u cjelini ako smatra da su povrijedili ovaj Statut ili ciljeve djelovanja koje je utvrdila Skupština ili nisu izvršili odluke Skupštine, te time Fotoklubu nanijeli značajniju štetu.
Izvršni odbor ili član Izvršnog odbora opozivaju se po postupku po kojem su izabrani. Prijedlog za opoziv pojedinog člana Izvršnog odbora može podnijeti predsjednik Fotokluba Čakovec, Nadzorni odbor ili najmanje pet članova Skupštine. U slučaju opoziva ili ostavke člana Izvršnog odbora bira se novi član koji nastavlja započeti mandat.
Pojedinom članu automatski prestaje dužnost člana Izvršnog odbora ako izgubi svojstvo člana Fotokluba Čakovec.

4. Nadzorni odbor Fotokluba Čakovec

Članak 40.

Nadzorni odbor prati i nadzire rad, poslovanje i raspolaganje imovinom Fotokluba Čakovec i utvrđuje jesu li u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Kluba. Nadzorni odbor radi u sjednicama koje saziva predsjednik, a odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova. O svojim nalazima i mišljenjima Nadzorni odbor izvještava Izvršni odbor, Skupštinu i tijelo čiji je rad nadziran.

Članak 41.

Nadzorni odbor tvore tri člana, koje bira Skupština iz reda redovitih članova Fotokluba Čakovec. Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi Odbora između sebe. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Izvršnog odbora niti Suda časti.
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani. Opoziv članova Nadzornog odbora obavlja se na način na koji su izabrani, a iz razloga koji su navedeni za članove Izvršnog odbora. U slučaju opoziva ili ostavke Nadzornog odbora novoizabrani Nadzorni odbor započinje novi mandat. U slučaju ostavke ili opoziva predsjednika Nadzornog odbora ili člana Nadzornog odbora bira se novi predsjednik Nadzornog odbora ili član Nadzornog odbora koji nastavlja započeti mandat. Za svoj rad Nadzorni odbor odgovara Skupštini.

5. Sud časti

Članak 42.

Članovi Fotokluba Čakovec stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom, drugim aktima, kodeksom i pravilima (pisanim i uobičajenim). Sporove među članovima rješava, te stegovni postupak zbog povreda iz stavka 1. ovog članka i povreda imena i ugleda Fotokluba Čakovec provodi Sud časti, sastavljen od tri člana koje bira Skupština. Mandat članova Suda časti jest četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora. Članovi Suda časti biraju se iz reda najviđenijih redovitih članova Fotokluba Čakovec i ne mogu biti članovi tijela upravljanja Fotoklubom.
Opoziv članova Suda časti obavlja se na način na koji su izabrani, a iz razloga navedenih za članove drugih tijela Fotokluba Čakovec. U slučaju opoziva ili ostavke Suda časti novoizabrani Sud časti započinje novi mandat. U slučaju ostavke ili opoziva predsjednika Suda časti ili člana Suda časti novoizabrani predsjednik Suda časti ili član Suda časti nastavlja započeti mandat.
Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti predsjednik Fotokluba Čakovec, Izvršni odbor i najmanje jedna desetina članova Skupštine. Stegovni postupak na vlastiti poticaj može pokrenuti Sud časti. Zahtjev iznimno može podnijeti i Nadzorni odbor, ako se radi o kršenju materijalnih prava i oštećivanju imovine Fotokluba Čakovec.
U svom radu Sud časti se vodi načelima pravednosti nastojeći da se svi sporovi riješe, a odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova. Sud časti izriče i stegovne mjere, a to su: opomena, zabrana rada u Fotoklubu Čakovec na određeno vrijeme, privremeno isključenje iz članstva i trajno isključenje iz članstva. Zabrana rada u Fotoklubu Čakovec može se donijeti u trajanju najdulje od šest mjeseci, a privremeno isključenje može trajati najviše jednu godinu.
Sud časti je ovlašten predložiti i suspenziju s dužnosti u Fotoklubu Čakovec. Sud časti svoje odluke donosi u pismenom obliku i o svom radu i odlukama izvješćuje Skupštinu i Izvršni odbor. Odluke Suda časti se objavljuju na oglasnoj ploči Fotokluba Čakovec.

Članak 43.

Protiv odluke Suda časti članovi imaju pravo žalbe. Žalba se može podnijeti Skupštini i to najkasnije u roku od 30 dana, računajući od dana dostave odluke Suda časti. Žalba ne odgađa izvršenje odluke. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 60 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine je konačna.

6. Predsjednik Fotokluba Čakovec

Članak 44.

Predsjednik Fotokluba Čakovec dragovoljna je funkcija na koju može biti izabran samo državljanin Republike Hrvatske i redoviti član Fotokluba Čakovec. Predsjednik Fotokluba Čakovec je ujedno i predsjednik Izvršnog odbora. Za predsjednika Fotokluba Čakovec može biti birana osoba čiju kandidaturu istakne najmanje 5 članova Skupštine, a izabran je predloženik kojega podrži više od polovice nazočnih članova Skupštine. Mandat predsjednika Fotokluba Čakovec traje četiri godine i može biti ponovno biran. Predsjednik Fotokluba Čakovec odgovoran je za svoj rad Skupštini i Izvršnom odboru.

Članak 45.

Predsjednik Fotokluba Čakovec:

 • predstavlja i zastupa Fotoklub Čakovec
 • pokreće i rukovodi radom Fotokluba Čakovec
 • saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora
 • usklađuje rad Izvršnog odbora i skrbi se o provođenju odluka i akata Skupštine i Izvršnog odbora
 • pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Izvršnog odbora
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Fotokluba Čakovec i njegovih tijela
 • vodi posebnu skrb o imovini udruge i naredbodavac je za izvršenje financijskog plana Kluba
 • izvještava o svom radu Izvršni odbor i Skupštinu Fotokluba Čakovec
 • daje prijedloge Sudu časti i Nadzornom odboru
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i koje mu povjeri Skupština.

Predsjednik se brine da rad Fotokluba Čakovec bude u skladu sa zakonom, ciljevima i politikom tehničke kulture.

Članak 46.

Predsjednika Fotokluba Čakovec u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik ili član Izvršnog odbora kojega on ovlasti, a u predstavljanju udruge prema trećim osobama tajnik ili druga osoba koju on ovlasti.

7. Tajnik Fotokluba Čakovec

Članak 47.

Mandat tajnika traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora kojeg bira Skupština. Tajnik Fotokluba Čakovec poslove obnaša dragovoljno ili profesionalno o čemu odlučuje Izvršni odbor, a za svoj rad odgovara Skupštini, Izvršnom odboru i predsjedniku Fotokluba Čakovec. Ako tajnik poslove obnaša profesionalno, tajnika bira i imenuje Izvršni odbor temeljem javnog natječaja. Uvjete natječaja za izbor tajnika utvrđuje Izvršni odbor svojom odlukom. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti tajnika zamjenjuje osoba koju odredi Izvršni odbor.

Članak 48.

Tajnik Fotokluba Čakovec je organizator rada i poslovanja udruge, a posebno:

 • skrbi o uvjetima rada i djelovanja i poduzima mjere za ostvarenje plana i programa
 • vodi Popis članova Fotokluba Čakovec i skrbi o članskim zahtjevima i obvezama
 • obavlja stručno-administrativne poslove i odgovara za pripremu sjednica tijela Fotokluba Čakovec
 • priprema prijedlog za osiguranje sredstava za rad Fotokluba Čakovec,
 • brine o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela
 • vodi zapisnike i pismohranu Fotokluba Čakovec
 • brine o ispunjavanju zakonom, ugovorom ili na drugi način preuzetih obveza Fotokluba Čakovec
 • zajedno s predsjednikom organizira suradnju Fotokluba Čakovec i održava veze s tijelima drugih udruga, saveza i zajednica
 • brine se o obavješćivanju članstva i javnosti o radu i djelovanju Fotokluba Čakovec
 • zastupa i predstavlja Fotoklub Čakovec
 • pomaže predsjedniku u obnašanju njegovih obveza i dužnosti
 • obnaša i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Skupštine, Izvršnog odbora ili predsjednika Fotokluba Čakovec.

8. Likvidator Fotokluba Čakovec

Članak 49.

Likvidator je fizička osoba koju je imenovala skupština bez određenog vremenskog mandata, odnosno do opoziva ili izbora novog likvidatora, i koja je kao likvidator upisana u registar udruga. Likvidator ne mora biti član udruge. Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

9. Radna tijela

Članak 50.

Radi obavljanja određenih stručnih poslova i zadataka Skupština ili Izvršni odbor može osnivati stalna ili povremena radna tijela ili za pojedine poslove i zadatke imenovati pojedinu stručnu osobu. Odlukom o osnivanju radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaci, ovlaštenja, način rada, trajanje mandata i odgovornost za obavljanje poslova. Predsjedniku Fotokluba Čakovec i Izvršnom odboru neposredno pomažu stručni timovi za organizaciju rada članova udruge, za obrazovne programe namijenjene mladeži i građanima-korisnicima, za manifestacije i za marketing i financiranje. Rad voditelja timova između dva zasjedanja usklađuje predsjednik Fotokluba Čakovec, a voditelji za svoj rad odgovaraju Izvršnom odboru.

VII. IMOVINA FOTOKLUBA ČAKOVEC I NAČINI STJECANJA IMOVINE

Članak 51.

Imovinu Fotokluba Čakovec čine:

1. novčana sredstva, koja je udruga stekla

 • uplatom članarine
 • dobrovoljnim prilozima
 • darovima i donacijama
 • radom članova
 • obavljanjem njenih dopuštenih djelatnosti
 • dotacijama iz proračuna općina, gradova i županija, te fondova i transfera i drugih izvora u skladu sa Zakonom

2. pokretne stvari

3. nekretnine

4. imovinska prava.

Članak 52.

Fotoklub Čakovec stječe imovinu, odnosno ostvaruje sredstva za rad i ostvarivanje svojih ciljeva i zadataka od:

 • članarine
 • prihoda od vlastite djelatnosti
 • dobrovoljnih priloga, darova i donacija
 • sponzorstva
 • dotacija iz proračuna općine, grada ili županije za program javnih potreba u tehničkoj kulturi
 • drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 53.

Za svoje obveze Fotoklub Čakovec odgovara cijelom svojom imovinom, u skladu sa zakonom.

Članak 54.

Fotoklub Čakovec može stjecati nekretnine i pokretne stvari. Odluku o stjecanju nekretnina i pokretnina, kao i odluku o njihovoj prodaji, prijenosu na drugu pravnu osobu ili davanju u zakup donosi Izvršni odbor.

Članak 55.

Izvršni odbor određuje osobe ovlaštene za financijsko poslovanje.

VIII. POPIS ČLANOVA

Članak 56.

Popis članova vodi Tajnik udruge elektronskim putem i sadrži sljedeće podatke:

 • ime i prezime
 • OIB
 • adresa
 • e-mail
 • broj telefona
 • nadnevak rođenja
 • nadnevak pristupanja udruzi
 • nadnevak prestanka članstva
 • kategorija članstva

IX. OBAVLJANJE STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Članak 57.

Stručno-administrativne poslove Fotokluba Čakovec obavlja tajnik Kluba. Obavljanje pojedinih stručnih, administrativnih, pomoćnih ili drugih poslova koji su privremeni ili povremeni, ili koje nije moguće ili nije ekonomično obavljati u okviru Fotokluba Čakovec, Izvršni odbor može povjeriti poduzeću ili stručnoj službi druge organizacije, ili njihovo obavljanje može osigurati ugovorom o djelu ili ugovorom o autorskom radu. Poslove koji se osiguravaju ugovorom o djelu ili autorskom radu ugovaraju predsjednik ili tajnik Fotokluba Čakovec u dogovoru s Izvršnim odborom i sukladno financijskom planu.

X. NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 58.

Fotoklub Čakovec dodjeljuje nagrade i priznanja svojim članovima, te organizacijama i pojedincima za zasluge i dostignuća u radu i razvitku Kluba. Vrste priznanja, kriterije za dodjelu i način dodjele priznanja utvrđuje Izvršni odbor svojim aktom.

XI. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 59.

Spor /sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati a koji utječu na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna. Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

XII. PRESTANAK UDRUGE

Članak 60.

Fotoklub Čakovec prestaje s radom u slučajevima propisanim zakonom ako to odluči Skupština dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova Skupštine. U slučaju prestanka rada i postojanja Fotokluba Čakovec njegova imovina pripast će Zajednici Tehničke kulture grada Čakovca.

XIII. NAČIN I POSTUPAK DONOŠENJA STATUTA I DRUGIH AKATA

Članak 61.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti Skupština, Izvršni odbor, predsjednik, Nadzorni odbor i pet članova Fotokluba Čakovec. Nacrt priprema Izvršni odbor i dostavlja članovima Skupštine radi pribavljanja mišljenja i primjedaba, s time da u roku od 15 dana po prijemu Nacrta obavijeste Izvršni odbor o primjedbama i mišljenjima. Temeljem dospjelih primjedbi i mišljenja, Izvršni odbor utvrđuje prijedlog statuta.

Članak 62.

Statut donosi Skupština većinom glasova prisutnih članova. Izmjene i dopune Statuta i ostalih akata donose se na način i po postupku za njihovo donošenje.

Članak 63.

Pravo tumačenja ovoga Statuta ima Skupština Fotokluba Čakovec. Pravo tumačenja drugih akata ima tijelo upravljanja Fotoklubom Čakovec koje je donijelo određeni akt.

Članak 64.

Statut i drugi akti obvezno se javno objavljuju.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 65.

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Čakovec, 26. ožujka 2015.

Predsjednik: Davorin Mance