GDPR – Izjava o privatnosti.

Politika zaštite osobnih podataka Fotokluba Čakovec

Foto klub Čakovec (u daljnjem tekstu: Foto klub) je udruga kojoj je cilj razvitak i promidžba fotografije kao tehničke i
umjetničke discipline, te fotografske kulture. Foto klub poštuje privatnost svih ispitanika.

Ispitanik je fizička osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, OIB,
podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni,
ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.
Ovo je politika zaštite osobnih podataka čija je svrha informiranje ispitanika o načinima obrade, upotrebe, pohrane i
osiguravanja sigurnosti osobnih podataka u skladu s Uredbom(EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja
o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan
snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), koja je stupila na snagu 25. svibnja 2018. godine. Osnovna
namjena Opće Uredbe je zaštita osobnih podataka odnosno svih informacija povezanih sa privatnim osobama. Sukladno Općoj
Uredbi i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/2018). Osobnim podacima smatraju se svi
podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (ispitanik).
Opće informacije, svrha obrade osobnih podataka
Foto klub Čakovec kao voditelj obrade podataka:
– Prikuplja i obrađuje osobne podatke članova udruge
– Prikuplja i obrađuje osobne podatke sudionika raznih događanja kojima je organizator Foto klub
– Prikuplja i obrađuje osobne podatke kupaca prilikom ispunjenja ugovorne obveze slanja kupljenog materijala, nastale
kupnjom neke od publikacija Foto kluba
– Prikuplja i obrađuje osobne podatke prilikom ispunjenja obaveza vezanih uz odgovaranje na zahtjeve ispitanika


Prikupljeni osobni podaci:
članovi udruge ime i prezime,
e-mail adresa člana,
datum rođenja,
osobni identifikacijski broj OIB,
adresa člana (ulica, kućni broj, grad,
poštanski broj),
brojevi telefona,
spol,
datum pristupanja udruzi,
status uplate članarine,
datum prestanka članstva u udruzi.
Zvanje člana.
Provjera članstva u udruzi.
Provjera obaveza uplate
članarine.

Svrha obrade:
Provjera točnosti i ispravnosti odnosno ažuriranje osobnih
podataka.Telefonska ili e-mail komunikacija s članom vezana
uz aktivnosti Udruge. Sukladno zakonu o udrugama sudionici
događanja ime i prezime, e-mail adresa, brojevi telefona,

Pravna osnova obrade:
Zakon o udrugama (NarodneNovine, br. 74/14)

Vrijeme zadržavanja:
Sukladno zakonu o udrugama

Organiziranje događaja poput radionica, izleta i izložbi.

Prikupljeni osobni podaci:
ime i prezime,
e-mail adresa,
brojevi telefona,
datum rođenja.

Svrha obrade:
Organiziranje događaja poput radionica, izleta i izložbi. Telefonska ili e-mail komunikacija sa sudionikom vezana uz događaj. Obavještavanje o budućim događanjima.

Pravna osnova obrade:
Ispunjenje ugovornih obveza

Vrijeme zadržavanja:
Godinu dana nakon održavanja događaja.

Kupci:
Prikupljeni osobni podaci:
ime i prezime,
e-mail adresa,
adresa (ulica, kućni broj, grad,
poštanski broj),

Svrha obrade:
Isporuka proizvoda ili usluga fizičkim osobama.
Izdavanje računa.

Pravna osnova obrade:
Ispunjenje ugovornih obveza

Vrijeme zadržavanja:
Sukladno zakonu o računovodstvu.

Foto klub Čakovec prikuplja, obrađuje i dijeli osobne podatke ispitanika samo kada za to postoji jasno određena pravna osnova
– zakonska obveza, privola ispitanika ili u okviru ispunjenja ugovornih obaveza.

Ukoliko se uskrate osobni podaci navedeni u tabeli, Foto klub neće biti u mogućnosti:
 Evidentirati članstvo
 Organizirati događaj za navedenog sudionika
 Isporučiti proizvod ili uslugu.
Pristup osobnim podacima i primatelji osobnih podataka
Osobne podatke prikupljene od članova, kupaca ili putem internetskih stranica Foto klub ne dijeli s trećim stranama. Foto klub Čakovec će osobne podatke prosljeđivati drugim primateljima isključivo na temelju zakonske obveze, odnosno opravdanog zahtjeva ovlaštenog javnog tijela. U posebnim situacijama, Foto klub prosljeđuje minimalni set podataka sudionika događanja drugim provjerenim udrugama, savezima ili zajednicama s kojima surađuje i organizira događaje. U slučaju potrebe prijenosa vaših podataka trećoj strani, Foto klub Čakovec će uz komuniciranje izmjena prema vama, zahtijevati od trećih strana, kojima
prenosi osobne podatke, da se obvežu kako će obrađivati vaše osobne podatke sukladno predmetnoj Uredbi.

Međunarodni transferi osobnih podataka
Foto klub Čakovec ne prenosi osobne podatke u treće zemlje.

Vremensko razdoblje pohrane i uporabe podataka
Foto klub Čakovec pohranjuje osobne podatke, samo za vrijeme nužno za postizanje svrhe u skladu s pozitivnim zakonskim propisima. Foto klub Čakovec uklanja na siguran način vaše osobne podatke kada oni više nisu relevantni, tj., nemaju svrhu.

Mjere zaštite osobnih podataka


Foto klub Čakovec poduzima i osigurava odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bi se minimizirala opasnost od neovlaštenog ili nezakonitog otkrivanja ili pristupa, ili slučajnog ili nezakonitog gubitka, uništenja, izmjene ili oštećenja osobnih podatka. Svi ovlašteni primatelji osobnih podataka ostvaruju pristup do osobnih podataka na siguran način i uz primijenjene mjere zaštite.

Prava ispitanika
Ovisno o svrsi obrade osobnih podataka, vaša prava nad osobnim podacima, sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih
podataka su:
– pravo na pristup osobnim podacima,
– pravo na ispravak osobnih podataka,
– pravo na brisanje osobnih podataka koji nemaju potrebu za trajnom pohranom (podaci pribavljeni privolom),
– pravo na ograničenje obrade osobnih podataka, u skladu sa zakonskim osnovama,
– pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka).

Kontakt informacije
U bilo kojem trenutku možete kontaktirati Foto klub Čakovec ako želite pristupiti osobnim podacima koje Foto klub prikuplja o vama ili ako želite ostvariti svoja prava. Također imate pravo uložiti prigovor nadležnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka.
Zahtjevi, pritužbe ili upiti koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka mogu se uputiti na adresu elektroničke pošte
info@fotoklub-cakovec.hr

Prilikom kontakta i podnošenja zahtjeva sukladno navedenim pravima, Foto klub Čakovec će uložiti razumne napore za potvrđivanje vašeg identiteta i sprječavanje neautorizirane obrade osobnih podataka.
Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je uređena zaštita osobnih podataka svaki zahtjev/upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.

Voditelj obrade osobnih podataka:
Foto klub Čakovec
BANA JOSIPA JELAČIĆA 22B, Čakovec
e-mail: info@fotoklub-cakovec.hr
OIB: 05317130804
Registarski broj: 20000937